INFORMACJE OGÓLNE
Zawody odbędą się w dniach 24-26.05.2024 r. na Łowisku „ZUMEREK”
W zawodach Bierze udział 16 Jednoosobowych uczestników,Startowe wynosi 1000 zł 

Zaliczki w kwocie 500 zł należy dokonać do 31.12.2023
Drugą część wpłaty do 20.01.2024
W przypadku nie opłacenia zawodów w terminie, zawodnik będzie wypisany z listy startujących.

Lista zawodników .

1.Mariusz Konacki.
2.Mateusz Myśliwiec .
3.Zbigniew Dolata.
4.Marcin Bieniek.
5.Kamil Pluta.
6.Tomasz Gawda.
7.Zbigniew Szyminski.
8.Kawka Grzegorz. /
9.Bartosz Korba.
10.Krzysztof Korzeniowski ..
11.Tomasz Koptin.
12.Wolne
13.Wolne
14.Wolne
15.Wolne
16.Wolne

ZAPISY
Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail sts@1gb.pl podając obowiązkowo imię oraz nazwisko , telefon kontaktowy oraz adnotację „potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zawodów”.

Po dokonaniu zgłoszenia wysyłamy zwrotny e-mail z numerem konta.


W przypadku odwołania zawodów, całość wpisowego zostanie zwrócona.

NAGRODY
Za zajęcie miejsc:
I – Statuetka, nagroda w gotówce 10000 zł
II – Statuetka.
III – Statuetka.

Za złowienie największej ryby – statuetka,Łódka zanętowa o wartości 3270 zł


REGULAMIN ZAWODÓW
1. Organizatorem imprezy jest firma STS która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Formuła pięć największych ryb.
3.Holoeanie oraz podbieranie ryby wyłącznie na zajmowanym stanowisku przez zawodnika .
4. Holowaną rybę zawodnik podbiera osobiście sam.
5. Każdy uczestnik łowi na dwie wędki .
6. Obowiązuje cisza nocna od 22 do 06.
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
8. Zakaz używania markerów.
9. Sondowanie, zanęcanie, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
10. Dozwolone jest korzystanie modeli zdalnie sterowanych.
11. Zabrania się używania żywych przynęt , oraz zestawu metody i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
12. Dozwolone jest używanie ziaren (regulamin łowiska)
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej.
14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik
15. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
16. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 5 kg.
17. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania min trzech worków karpiowych i maty karpiowej,
18. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko drugiego zawodnika i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
19. Złowioną rybę uczestnik zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody w obecności sędziego,
20.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
21. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
22. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
23. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga Pięć największych ryb złowionych podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie zawodnik, który ma złowiła większą rybę.
24. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
25. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
26. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
27. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o posprzątanie stanowiska po zawodach.
28. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
29. Skład Sędziowski Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
30. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
31. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
32. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a także wyrażeniem zgody na umieszczenie danych tj. imienia i nazwiska na liście startowej, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rejestracji zawodników oraz przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora .
33.Zakaz stosowania ledkorów, wyłączenie zestaw przelotowy.
34.Obowionzkowe ciężarki BACKLEAD.
35. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem łowiska i przestrzeganiem go w trakcie trwania zawodów.

36. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną 

INFORMACJE OGÓLNE
Zawody odbędą się w dniach 13-16.06.2024 r. na Łowisku „ADEMAC”
W zawodach Bierze udział 14 dwuosobowych drużyn,
Startowe wynosi 1600 zł od drużyny.

O starcie w zawodach ,oraz losowania stanowisk decydować będzie kolejność wpłat.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, z przyczyn osobistych wpłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość wpisania innej ekipy na opłacone miejsce wskazanej przez startującego.


ZAPISY
Zapisów należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem e-mail sts@1gb.pl podając obowiązkowo nazwę zawodów, imiona i nazwiska startujących zawodników, telefon kontaktowy oraz adnotację „potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zawodów”.

Po dokonaniu zgłoszenia wysyłamy zwrotny e-mail z numerem konta.


W przypadku odwołania zawodów, całość wpisowego zostanie zwrócona.

NAGRODY
Za zajęcie miejsc:
I – statuetki, nagroda w gotówce 5000 zł
II – statuetki, nagroda w gotówce 3000 zł
III – statuetki, nagroda w gotówce 1000 zł

Za złowienie największej ryby – statuetka,
Łódka zanętowa o wartości 6000 zł
WYPOSARZENIE ŁODZI: Rozrzutnik. Baterie LI-ion. Navi Pilot .

Plan rozpoczęcia imprezy:
.

11:00 - rejestracja zawodników


12:00 - losowanie stanowisk.

14:00- Rozpoczęcie łowienia.


REGULAMIN ZAWODÓW
1. Organizatorem imprezy jest firma STS która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać się z dwóch osób.
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów, Team Runner może sondować, nęcić i podbierać ryby. Team Runner nie może holować ryb.
4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika),
6. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
8. Zakaz używania markerów.
9. Sondowanie, zanęcanie, , oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
10. Dozwolone jest korzystanie modeli zdalnie sterowanych,
zabronione jest korzystanie z pontonów i innych środków pływających.
11. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci,
12. Dozwolone jest używanie ziaren (regulamin łowiska),
13. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku, jako linki głównej.
14. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny,
15. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
16. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 5 kg.
17. Drużyna zobowiązana jest do posiadania min trzech worków karpiowych i maty karpiowej,
18. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji,
19. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody w obecności sędziego,
20. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany,
21. Ryby martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji,
22. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody,
23. W klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb złowionych podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej łącznej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę.
24. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca, nagrody z tych miejsc przechodzą do puli nagród kolejnej edycji imprezy. Nagrody nie będą rozlosowywane.
25. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów,
26. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
27. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach,
28. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
29. Skład Sędziowski Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
30. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna,
31. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
32. Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, a także wyrażeniem zgody na umieszczenie danych tj. imienia i nazwiska na liście startowej, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rejestracji zawodników oraz przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora .

33.Zakaz stosowania ledkorów, wyłączenie zestaw przelotowy.

34.Zalecane ciężarki BACKLEAD35. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem łowiska i przestrzeganiem go w trakcie trwania zawodów.

36. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu.

Lista zawodników .

1.Mateusz Myśliwiec  : Klaudia Myśliwiec.
2.BARTOSZ KORBA : KINGA WÓJCIK : BIANKA KORNOBIS
3.MARCIN BALSAM : PAWEŁ POMYKAŁA.
4.Łukasz Para: Zbyszek Strzyminski.
5.Wojtek Krawczyk :Zuzia Krawczyk
6.Przemek Dulewicz:Dariusz Berger
7.Rafał Dydliński :Robert Ociepla
8.Sylwia Tkacz : Mateusz Tkacz 
9.Mariusz Konacki. Zbigniew Dolata
10.Krzysztof Sikorski Mariusz Kruk 
11.KAMIŃSKI MAREK Łukasz Kabziński 
12.Tomasz i Kuba Koptin
13.Dariusz Wójcik : Krzysztof Kandzia 
14.Artur Piłacik : Marcin Bieniek

STS HORNET BOAT 

W zestawie za jedyne 3270zł   / Opcja z Li-lon 3s7p 44,8ah=3900 zł

1.Pokrowiec łodzi.
2.Pokrowiec aparatury.
3. Ładowarka.

 NOWOŚĆ Navi Pilot STS G.P.S
Navi Pilot Jest systemem który prowadzi łódkę zanętową do zaznaczonego punktu który zapiszemy. Po dopłynięciu do punktu sama otworzy klapy i zrzuci zanętę. Poczym wróci sama pod nasz punkt dom. 
Zapis punktów 99
Utrata zasięgu,łódka wraca sama do punktu dom.
Informujemy naszych klientów iż od 26.10.2018 jesteśmy właścicielami formy łodzi zanętowej Mario Boat 2
Od tej pory będą sprzedawane pod nazwą STS HORNET .Przez tylko naszą firmę jako producenta.Wymiary łódki: 66 x 46 x 31cm,Informujemy iz jesteśmy właścicielami formy łodzi zanętowej Mario Boat.
Od tej pory będą sprzedawane przez tylko naszą firmę.Wymiary łódki dł 62 szer 44 wys 28 komora zanętowa 31-16-12
 


jesteś zainteresowany zakupem łodzi zanętowej na raty, wyślij wiadomość jaki model, oraz wyposażenie na e-mail sts@1gb.pl a my wygenerujemy ci link do zakupu.
Ważne: wypełnij pola oznaczone *

Jak kupi na raty...


WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

SIEDZIBA FIRMY STS

Wręczenie pucharu dla firmy "STS" za zajęcie czwartego miejsca za najlepszy produkt Targowy.

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA
FOTORELACJA Z IMPREZY O PUCHAR FIRMY "STS"  
04-07.06.2015r Uroczysko Karpiowe
Kliknij, aby edytować treść...
Oblicz rat